Menu
Visionsbeskrivelse

Visionsbeskrivelse

Visionsbeskrivelse Maribo Hallerne

Vi ønsker at udvikle og drive den mest attraktive fritidskulturelle ramme for Lolland-Falster og Sydsjælland

og

• fortsat tage ejerskab for en proaktiv rolle i hele kommunen,

• udbyde aktiviteter, serviceydelser, forplejning og overnatning i centret for enkeltpersoner, grupper

og familier,

• udbygge og videreudvikle serviceydelserne for foreninger, institutioner samt kultur- og

erhvervslivet.

Vi vil sammen med nuværende og kommende interessenter

• gå forrest i skabelsen af nye aktivitetsformer og skræddersyede serviceydelser,

• gå forrest i udviklingen af nye og tværgående aktiviteter,

• gå forrest i udviklingen af synergiskabende aktiviteter, der kombinerer idræt, kultur, dannelse og

uddannelse samt erhverv.

Vi ønsker med denne udviklingsplan for Maribo Hallerne at bidrage proaktivt i relation til følgende

regionale og samfundsmæssige udfordringer;

 

1. Arbejdspladser, udvikle eksisterende færdigheder og socialt ansvar

I forbindelse med anlæggelsen af den 17,6 km lange sænketunnel, Femern Forbindelsen, på Sydlolland

mellem Tyskland og Danmark, anslås det, at der ca. vil opstå 3.000-5.000 arbejdspladser i perioden fra

2014-2020 (61⁄2 år). Det er en ambition og målsætning, at Maribo Hallernes kommende multihus og

nye servicetilbud bl.a. vil være et bosætningsincitament for tilflytterne. Dette skal bakkes op af god

offentlig service, uddannelsestilbud og en udbygning af transportmulighederne - især Lollandsbanen.

Hermed ønsker Maribo Hallerne at udføre et socialt ansvar. Markedsførelse af nyt image, nye faciliteter,

nye servicetilbud og klyngesamarbejder samt udviklingen af de ansattes kompetencer skal fremme

investeringslysten og øge antallet af brugere, kursister og ”oplevelsesturister”. Hvor Hallerne tidligere har

tænkt lokalt, vil der i fremtiden blive tænkt regionalt.

 

2. Bæredygtighed (social, økonomisk og energimæssig)

Det påtænkte multihus skal være en ny katalysator for fysisk og mental bevægelse, kulturelle oplevelser,

mødet mellem mennesker og nye aktiviteter i Maribo. Hvor virksomheders overlevelse er afhængige af

konjunkturerne, er det yderst sjældent, at idrætsmiljøer må lukke. Derfor har Maribo Hallerne med de nye

faciliteter rigtigt gode muligheder for både at blive styrket som byens omdrejningspunkt og blive vækstrum

for alternative og kvalitative aktiviteter i byen. Multihuset vil både indfri kravene til energimæssig

bæredygtighed, som de f.eks. stilles i bygningsreglementet, men også være et center, der øger social og

økonomisk bæredygtighed.

 

3. Sikkerhed, tryghed og sundhed

Maribo Hallerne er allerede i dag et sikkert og trygt sted at færdes. Der serveres sund mad i restauranten.

Men med de ny faciliteter og nye tilbud skabes der langt bedre over- og indblik i rummene. Restauranten

vil kunne servicere brugerne med god og sund mad, der hvor de er. De nye tilbud, der ikke kun er

idrætsrelaterede, skal give langt flere mennesker en grund til at opholde sig i og bruge hallerne.

 

4. Tilgængelighed, lighed og inklusion

De fremtidige aktiviteter i Maribo Hallerne vil have et øget fokus på tilbud om aktiviteter til de målgrupper,

der i dag ”overses” og ikke er en del af samvirket. Her tænkes også på evnen til at servicere og støtte

såkaldte ”ikke organiserede” idræts- og kulturaktiviteter.

 

5. Aktiviteter, kultur og nye oplevelser

Det nye multihus er designet som en ”miniby”, der fortsat har idrætten i fokus, men som også giver

mulighed for at tilbyde mange nye aktiviteter: Kulturarrangementer, koncerter, kunstudstillinger,

vandrehjem, konferencer, æstetiske og eksperimenterende udearealer, genoptræning, fitness, mv. Der er

i formgivningen lagt stor vægt på, at der opstår en synergieffekt mellem de nye funktioner gennem deres

indbyrdes placering og ved at åbne op mellem eksisterende og nye bygningsvoluminer, så der er maksimal

ind- og udblik. Udearealerne omkring det ny multihus samt p-arealerne vil tilføres æstetiske kvaliteter, så

de mindst muligt fremstår tomme, når de ikke er i anvendelse. Der tilføres kun funktioner, som Maribo

Hallerne ikke har i dag, dvs. eksperimentarier omkring multihuset og vandlege på den mindste af de

eksisterende p-pladser beliggende parallelt med svømmehallen.

 

6. Samarbejder på tværs af Maribos idræts-, natur-, historie- og kulturinstitutioner

Det ny multihus er planlagt ud fra, at institutionen skal være et brændpunkt i Maribo for et samarbejde

mellem byens idræts-, natur-, historie- og kulturinstitutioner. ”Maribos Hjerte” kaldes det i arbejdsgruppen

og udgøres fysisk af trappen i multihusets foyer, hvorfra alt kan overskues med et blik. Et brændpunkt for

alle aktiviteter i bygningerne samt de nære udearealer. Det nye multihus bliver startstedet for et antal

kultur- og aktivitetsruter. Det satses på, at synergieffekten mellem byens kulturinstitutioner i højere grad

kan udnyttes via et øget samarbejde. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at Maribo har 600 års

jubilæum i 2016.

 

I vores visioner og løsninger på disse samfundsmæssige udfordringer indgår tillige følgende lokale

udfordringer.

Lolland-Falster må i disse år desværre konstatere lukning af store arbejdspladser og en tydelig affolkning.

Mange spørger, hvorledes vi kan stoppe udviklingen, og hvad vi skal satse på i fremtiden. Hvilke muligheder

giver tunnelbyggeriet, og hvilke nye scenarier åbner sig, når byggeriet står færdigt? Et af svarene kunne

være en øget satsning på turismen. Maribo er omkranset af en unik og uspoleret natur, der givetvis vil

tiltrække interesserede fra såvel Danmark som udlandet. Her ser bestyrelsen, at Maribo Hallerne kan spille

en aktiv rolle ved at kunne tilbyde et aktivitetshus, der er åben året rundt.

Når bestyrelsen ønsker at udvide de eksisterende bygninger og faciliteter, er det ud fra ønsket om at gøre

en god ting endnu bedre. Vi er stolte over den standard, hallerne har i 2012, og vi tror på, at det netop

derfor er vigtigt ikke at stille sig tilfreds, men at tage fremtidens udfordringer op. Maribo Hallerne er bygget

for at opfylde skolers og foreningers behov for at dyrke indendørs idræt. Det lever vi til fulde op til i. Men i

fremtiden må vi imødese helt nye og anderledes opgaver og udfordringer, som vi ønsker at tage aktiv del i

løsningen af.

 

Maribo har et væld af kvaliteter i bynær afstand – historiske og kulturelle seværdigheder, gode

aktivitetsmuligheder og skønne naturområder. I sammenhæng med Maribo Hallernes nye programmer

og for at tydeliggøre de eksisterende tilbud i byen og koble dem sammen, foreslår vi en række stiforløb og

ruter som kan være med til at binde de forskellige bedre tilbud sammen. Ruterne er i sig selv eksisterende

forløb, som f.eks. den 20 km lange Søndersø rute og byens hjertesti, men vi foreslår også nye ruter som

viser vej til oplevelser i nærområdet:

 

En kulturrute fører til byens historiske attraktioner, kulturelle institutioner og oplevelser og en grøn

og blå motionsrute med udgangspunkt i hallernes ’hjerte’ kan bruges af cykelturisten, løberen eller

til spadsereture. Ruterne tilbyder således både mindre gåture og større udflugter i naturområderne.

Ruterne og stisystemerne er som sådan eksisterende, de skal dog formidles. Det handler om at gøre

folk opmærksomme på de flotte og spændende oplevelser Maribo byder på. Maribo Hallerne som

udgangspunkt både for idræt og friluftsliv, rekreative tilbud, turisme og kulturarrangementer tilbyder

informationer om det netværk af tilbud det indgår i.

 

Alt under ét tag - vi vil skabe et samlingssted for alle og for hele familien.

Et hus, hvor både forældre og børn kan aktiveres samtidigt.

Et hus, hvor unge får lejlighed til at dyrke deres interesser.

Et hus, hvor forskellige generationer kommer og mødes på tværs af alder, køn samt social og kulturel

baggrund.

Og endelig et hus, der ikke alene giver tilbud til at dyrke idræt og motion, men også alle andre former for

kultur- og fritidsaktiviteter.

Huset, der vægter mulighederne for at pleje og udvikle det sociale liv.

Vi vil arbejde på at skabe et fleksibelt multihus, hvor funktionerne kan bruges til flere forskellige brugere og

aktiviteter.

 

Vores vision i et mere konkret perspektiv er at renovere, udbygge og udvikle den eksisterende

bygningsmasse og omgivelserne med følgende:

• En hal med en elektronisk foldevæg, der tilgodeser flere formål samtidigt. Hallen udstyres med alle

faciliteter til konferencer og møder.

• 2 grupperum i forbindelse med konferencer; kan også bruges som klasserum.

• Sammenbygget træningscenter og sundhedsklinik som en naturlig del af hallerne.

• Et stort centralt placeret depot, hvor der er nem adgang til alle 3 haller.

• En udvidet foyer, der vil blive mødestedet for alle gæster. Der bliver plads til et udsalgssted for

Sportscaféen.

• Vandrehjem til turister, lejrskoler og brugere af Maribo Hallerne.

• Og endelig flere kreative og udfordrende udendørs aktiviteter omkring hallerne.

 

Visionen, ønskerne og de udtalte behov er skabt med baggrund i en involverende arbejdsproces såvel

internt, som eksternt i relation til nuværende og kommende interessenter og med support fra forskellige

analyseinstitutter og rådgivende organisationer.

 

En realisering af denne udviklingsplan vil udover ovennævnte effekter og udbytter styrke og understøtte

følgende forhold.

Maribo Hallernes udbygning med et multihus og nye udendørsarealer vil være til gavn for hele Lolland

Kommune. Maribo Hallerne vil blive det største center for idræt, kultur og erhvervsliv på Lolland-Falster

og Sydsjælland. Det vil give landsdelen en enestående mulighed for at tiltrække arrangementer af en

størrelse, der ikke har været muligt før. Der vil kunne afholdes konferencer med op til 3.000 mennesker,

branchemesser, messer, kurser, musikfestival og idrætsstævner. I dag profilerer Maribo Hallerne byen og

Lolland Kommune på en meget positiv måde, men en udbygning vil uden tvivl øge profileringen markant,

da vi får mulighed for at nå ud til mennesker, kunder og virksomheder, som vi ikke har været i kontakt med

før.

 

Mens Femern Bælt-forbindelsen anlægges, vil Maribo Hallerne kunne tilbyde muligheden for at træne og

konkurrere. Vi tror, at det er med til at give byen og kommunen en styrket profil, når bygningsarbejdere

har følt, at der er nogen, der har tænkt på deres – sikkert nok sparsomme – fritidsliv. Dette at tilbyde

virksomheder mulighed for, at deres ansatte kan træne, vil sikkert også være et segment, vi vil se i

fremtiden. Maribo Hallerne vil kunne stille faciliteter til rådighed, og hvis man ønsker, at have instruktører

eller trænere tilknyttet, vil også dette kunne tilrettelægges.

Byggeriet af Femern Bælt Tunnelen vil give byen, kommunen og hele regionen helt nye muligheder. Under

etableringen skal vi være parate til at servicere de mennesker, der midlertidigt bosætter sig på Lolland,

men forhåbentlig bliver. På længere sigt skulle vi med tilbud på idræt, kultur og gode oplevelser gerne være

det sted, hvor turister naturligt søger hen.

 

Maribo Hallerne har - med placeringen af virksomheder langs motorvejen - muligheden for at tiltrække nye

potentielle kunder. Med endnu en hal bliver komplekset det naturlige sted mellem København og Tyskland

for afholdelse af messer og konferencer. Det vil blive stedet udenfor Storkøbenhavn, hvor behovet og

interessen for events er størst.

Vi tror også på, at Maribo Hallerne i den nye form kan blive et supplerende argument for at flytte til byen

eller landsdelen. Mange forældre prioriterer, at der er gode muligheder for idrætsaktiviteter og idrætsliv

for deres børn, når de vælger at flytte til en ny by.

Det skitserede nye vandrehjem som en del af hallerne. Herved vil der åbne sig helt nye muligheder gennem

selvfølgelig endagsturisme, men også lejrskoler og træningslejre. På denne måde vil vi fuldt ud kunne

udnytte faciliteterne i svømmehal, idrætshaller, multihuset, atletikstadion og de nye udendørs aktiviteter.

En udfordrende og spændende fremtid for Lolland, og Maribo Hallerne har med denne udviklingsplan

tilkendegivet et brændende ønske om at bidrage til denne udvikling.

Maribo Hallerne S/I

Ved Stadion 4

4930 Maribo

Tlf: 5478 1276

maribohallerne@lolland.dk